Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do 1. třídy

 

chystame-se-do-1-tridy-novadida.pdf

Desatero pro rodiče.pdf

Jak můžete pomoci svým dětem.pdf

 

Informace k zápisu.pdf

Podklady k zápisu:

a) Žádost o zápis Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.docx; Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.pdf

                                  Zápisní list do 1. třídy_2021.docx; Zápisní list do 1. třídy_2021.pdf

b) Žádost o odklad - Žádost o odklad povinné školní docházky.docx; Žádost o odklad povinné školní docházky.pdf

 

Vážení rodiče,

v letošním roce nás opět nečeká tradiční zápis, ale v pozměněné podobě v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy, i když bychom rádi uskutečnili zápis s osobní  účastí dětí s rodiči a ne pouze korespondenčně.

Pokud však na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání v naší škole dodatečně.

Zápis do 1. třídy proběhne od 1. do 30. 4. 2021.

Co nabízíme?

 • samostatnou výuku ČJ a M v 1. třídě
 • výuku anglického jazyka od 1. třídy
 • pestrost výuky, činností a kooperatovního učení
 • individuální přístup
 • malý třídní kolektiv
 • kroužky
 • školní družinu od 6,30 do 15,30 hod

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů jsou možné níže uvedené varianty podání žádosti:

 • vyplnit všechny podklady
 • přiložit kopii rodného listu dítěte
 • poslat poštou na adresu školy

Základní škola Zbečno, příspěvková organizace

Zbečno 23

270 24 Zbečno

 • obálku označit nápisem ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
 • poslat všechny vyplněné podklady
 • přiložit scan (foto) rodného listu dítěte

do datové schránky školy  

75mmuhm

 • poslat všechny vyplněné podklady opatřené elektronickým podpisem 
 • a scan (foto) rodného listu dítěte

na e-mail

zszbecno@zszbecno.cz

 • osobním podáním ve škole

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

   Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

   Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Po podání žádosti o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání u zápisu rozhoduje o přijetí ředitel ve správním řízení. Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijetí automaticky zasíláno ani vydáváno, ale bude oznámeno těmito způsoby:

 • Zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě u vchodu do školní budovy
 • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na webových stránkách školy

Seznam bude obsahovat evidenční číslo dítěte, které bude dítěti přiděleno během zápisu (obdržíte jej emailem). Seznam bude zveřejněn oběma výše uvedenými způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín vyvěšení je stanoven na den: 7.5.2021.

V souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnuti, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. V případě potřeby nebo zájmu si můžete písemné rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte osobně vyzvednout v ředitelně školy.